اس ام اس عربی

اس ام اس عربیکل عمری صافی اویاک زمزم ترانی@و اذا فکرت یوم انساک میت عسانی.
ترجمه:
تمام عمرم باهات مثل زمزم زلال بودم@انشائ الله بمیرم اگر روزی برسه که اگر فکر فراموشت کردنت بکنم.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
ترکت القلم من بعدک والکتاب
او گلبی من العشگ صدگ ولک تاب
وحق العرش والقبله ولکتاب
اذکرک کل صباح و کل مسیه
ترجمه:
بعد ازتو کتاب وقلم وترک کردم
ودلم از عشق دیگه توبه کرده
و قسم به اسمان و قبله و کتاب اسمانی
یادت میکنم در تمام اوقات روز

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\


لو دریت اشگد احبک چان دمعاتک تسیل
چان گلبک حن علیه وداس فوق المستحیل.
ترجمه:
اگر میدونستی چقدر دوست دارم اشک از چشات جاری می شد
و دلت واسم با اشتیاق می زد و ناممکنها را رد می کرد

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

امس شفتک طفتنی ابحلم نص الیل و گلت للناس شفته وگلی اشلونک
غیر اتورطت من گلت شفته الیوم ضل یاهو الیکضنی ایگلی خیعونک
ترجمه:
دیروز تو خواب دیدمت وبه مردم گفتم دیدمت
و تو گرفتاری افتادم هرکی من میدید می گفت خوش بحالت که دیدیش

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

العین تبچی ابحزن والشوگ رامینی وافراگک مثل الجمر کل لحظه یچوینی
ترجمه:
چشم ام با غم گریه می کند و عشق در به در ام کرد
ودوریت مانند زغال هر لحظه منو می سوزاند

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\


علیک الله الوکت نساک لو انتم نسیتونه و عله افر اگک تمر ایام ولامره ذکرتونه
ترجمه:
 خدایش زمونه گذاشت منو فراموش کنی یا عمدا فراموشم کردی وازدوری تو خیلی وقت می گذرد وحتی یادی از ما نمی کنی

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\


حزینه الروح بغیابک شعرنا
قصاید بیک یمدلل شعرنا
والشعر لو صارابیض ما نسبغ شعرنا
شبابی ایعود لو تسال علیه
ترجمه:
در دوری تو دلتنگی رو احساس کردیم
برای تو غزل سراییدیم
اگر موهایمان سفید شه رنگش نمیزنیم
اگر ازام سوال کنی جوانیم بازمیگردد

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

آخ الک آخ اعلیک اخ منشوفک
حملت گلبی اهموم و ترید اشوفک
ترجمه:
اه برای تو آه بر علیه تو آه اگر دیدمت
 دلم رو پر حرص کردی و می خوای ترکت کنم

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\


گطعنی حطنی ابنار و هفتنی بیدک
وحته الرماد ایصیح للموت اریدک
ترجمه:
تکه تکه ام کن من تو اتش بنداز و خودات خاموشم کن
بازهم خاکسترم داد می زند دوستت دارم

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\


آخ الک آخ اعلیک اخ منشوفک
حملت گلبی اهموم و ترید اشوفک
ترجمه:
اه برای تو آه بر علیه تو آه اگر دیدمت
دلم رو پر حرص کردی و می خوای ترکت کنم

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

چه ایام خوشی دیدم وراحت/ولا دیدم خوشی انه وراحت/بیا گفتم،برو گالت وراحت/خودش بادیگری وانا خطیه(چه روزای خوبی دیدم که گذشت راحتی وخوشی ندیدم گفتم بیا اون گفت برو ورفت او با دیگری رفت ومن گناه دارم)

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\


تگعد تگوم الناس تحچی ابجمالک
وتسکر تطیح ابساع لو مر خیالک
مردم در جمع و در خیابان از زیبایی تو صحبت میکنند/وهنگامی که سایه ای از تو ببینند مستانه به زمین می افتند

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

یل فارگتنی اسنین کل یوم اسبک
عفوا" مزاح اویاک یعنی آنه احبک
ای که مرا سالها تنها گذاشته ای هر روز به تو دشنام میدهم/ببخشید شوخی بود قصدم دوست دارم بود

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\


موکلمن ما یذکرک یعنی ناسیک ولا کلمن یذکرک یعنی یهواک اکو ویاک گاعد گلبه ابعید واکو گاعد بعیدوگلبه ویاک.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/*****/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\


اﻟﺰﻣﺎن ﺷﻜﺎل ﻟﺒﻨﺎدم ﯾﺮاوی اﺧﺬ ﻣﻨﻲ ﻗﺼﺺ واﻛﺘﺐ ﯾﺮاوی اﻧﺎ اﻟﺮﺑﯿﺘﻬﻢ ﻃﻠﻌﻮ ﯾﺮاوی ﻛﺒﺮو وﺗﻌﻠﻤﻮ ﻋﻀﺎت ﺑﯿﻪ